V Ý Z V A

na predkladanie ponúk

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: Ideal Agency s.r.o.

Adresa sídla/miesta podnikania: Miletičova 46, 821 08 Bratislava

IČO: 48 005 819

Typ verejného obstarávateľa: Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona

Kontaktná osoba: Mgr. Patrik Magoš

tel. č.: +421 908 788 887

e-mail: info@idealagency.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.idealagency.sk

Názov zákazky

„Marketingové služby pre uvedenie nového skenovacieho zariadenia“.

Druh zákazky

Zákazka na poskytnutie služby

Predpokladaná hodnota zákazky:

50 125,00 EUR bez DPH

Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú marketingové služby pre uvedenie nového skenovacieho zariadenia na trh.

Konkrétne požiadavky sú uvedené v prílohe č. 1 výzvy.

Služby, ktoré sú predmetom zákazky musia spĺňať príslušné požiadavky, ktoré sú stanovené ako minimálne, pričom uchádzači môžu ponúknuť tovar s ekvivalentnými, resp. vyššími kvalitatívnymi alebo výkonnostnými parametrami ako sú požadované.

Spôsob určenia ceny

 • Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z.o cenách v znení neskorších predpisov.
 • Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
 • Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
 • Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
 • Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
 • Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
  • Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

Výsledok verejného obstarávania: Zmluva o poskytovaní služieb

Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy: 6 mesiacov

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

Predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom.

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou, spracovaním a predložením ponuky znáša uchádzač.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorá prekročí výšku stanovenej PHZ, t.j. sumu  50 125,0 EUR bez DPH.

Podmienky účasti

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia

 • Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.

Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou – túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.

 • Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.
 • Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií za experta – 3D scanning špecialistu, ktorý bude uchádzačovi k dispozícii na plnenie zákazky. Za osobu 3D scanning špecialistu uchádzač predkladá:
 1. a) profesijný životopis, z ktorého bude zrejmá prax v odbore 3D skenovania v dĺžke minimálne 5 rokov,
 2. b) čestné vyhlásenie špecialistu o tom, že má znalosti v oblastiach (ovláda):
 3. i) Preukázateľné vedomosti podložené ukážkou profesionálnych výstupov (minimálne 3) v podobe elektronického portfólia z oblasti vizuálnych efektov CGI – 3D grafiky (3D sken človeka alebo assetu použitého do filmu/reklamy/počítačovej hry)
 4. ii) Dosiahnutý aspoň 2. stupeň vysokoškolského vzdelania v oblasti vizuálnych efektov alebo 3D skenovania.

iii)   Preukázateľné praktické skúsenosti z oblasti IT vývoja nástrojov pre 3D skenovanie – vo forme zoznamu projektov, na ktorých sa špecialista zúčastnil.

 1. iv) Znalosť trhu softvérových nástrojov pre 3D skenovanie so zameraním pre VFX.
 2. v) Disponovanie softvérovými nástrojmi pre vizualizáciu technických 3D dát z 3D skeneru vo formátoch OBJ, STL, PLY pre propagačné marketingové účely (je potrebné doložiť printscreen s danými softvérovými nástrojmi).
 3. c) Je potrebné doložiť printscreen z Google Ads správcovského účtu (experta alebo uchádzača), v ktorom bude za obdobie posledných 3 mesiacov viditeľná finančná spotreba na spravovaných účtoch dohromady minimálne 40 000 €. Na printscreene je potrebné vidieť nastavenie konkrétneho dátumu a výslednej minutej sumy.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk:

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR bez DPH

 • Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií uvedený v Prílohe č. 2 tejto výzvy.
 • Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek.

 

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR bez DPH (v prípade neplatiteľa DPH, najnižšiu cenu celkom). Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR bez DPH (ceny celkom), atď.

Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2020 do 18.00 hod

Miesto a spôsob predloženia ponúk

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.

Ponuka predložená v elektronickej podobe:

Ponuka je doručená na emailovú adresu: info@idealagency.sk

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA – Marketingové služby“

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená   Príloha č. 2, podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenovaná (scan) a spolu s dokladmi podľa bodu 1.7 doručená v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú mailovú adresu.

Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu:

Ideal Agency s.r.o., Miletičova 46, 821 08 Bratislava

Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA – Marketingové služby“

Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).

V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musí byť uchádzačom predložená vyplnená
Príloha č. 2, podpísaná uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a spolu s dokladmi podľa bodu 1.7 doručená v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa.

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky  je slovenský jazyk.

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Ďalšie informácie

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s poskytovanou službou, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: a) Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a ním poverené osoby, b) Útvar vnútorného auditu a nimi poverené osoby, c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

Prílohy:

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií

Mgr. Patrik Magoš